สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

องค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการแพทย์แผนไทย

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2566

งาน Lanna Expo 2023 ห้องประชุมลีลาวดี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนาได้เป็นเจ้าภาพหลักจัดพิธีไหว้ครู โดยมีโรงเรียนแพทย์แผนไทย คลินิกแพทย์แผนไทย ร้านสปา ร้านนวด นักกศึกษาแพทย์แผนไทย บุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมพิธี สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามจิตศรัทธาหรือของทีระลึก น้ำดื่มให้ผู้มาร่วมพิธี และร่วมวางพุมดอกไม้

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมี 4 หลักสูตร

1. หลักสูตรเวชกรรมไทย ระยะเวลาศึกษา 3 ปี

2. หลักสูตรเภสัชกรรมไทย ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

3. หลักสูตรนวดแผนไทย ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

4.หลักสูตรผดุงครรภ์ไทย ระยะเวลาศึกษา 1 ปี

 

วัตถุประสงค์

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

 

1 ร่วมกันอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนาสู่สากล

2 ร่วมกันอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนาสู่สากล

3 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้องค์ความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนาในการดูแลสุขภาพของประชาชน

4 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้องค์ความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนาในการดูแลสุขภาพของประชาชน

5 เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูล และให้บริการข่าวสารด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ตลอดจนเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการแพทย์

6 จัดให้มีการส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์ร่วมกันกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน

ประวัติความเป็นมา สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

จับชีพจร

โรคปวดเมือยรักษาได้ด้วยสมุนไพร

การนวดตอกเส้น

สารจากสมาชิก

ลำปางรักษ์สมุนไพร

ร้านขายยา ภูมิสมุนไพร

งา sesame

Your Health Starts Here

Flexible appointments and urgent care.

Or call — 344 532 2352

Better Health Care is Our Mission

24/7 service. Same Day Appointments are Available.

(344) 532-2352

info@divicare.com

1235 Divi St. #100, San Francisco, CA