สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

สมัครสมาชิก

วิธีการสมัครสมาชิกสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา

สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสมาพันธ์ฯ หรือสถานที่ที่ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

  1. โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท เลขที่ 49 ถ.ช่างหล่อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-200300
  2. ร้านภูมิสมุนไพร เลขที่ 336/16 ม.4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัทพ์ 053-482336
  3. ร้านเฮิร์บเฮาส์ เลขที่ 216/8 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 088-4007936

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1.ใบสมัครสมาชิก (สามารถรับได้ ณ สถานที่ที่รับสมัคร)

2. เอกสารการประกอบการ เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์ ใบจดบริษัท ใบอนุญาตก่อตั้งกลุ่ม ชมรม หรืออื่นๆ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน ของผู้สมัคร (ประธาน/เจ้าของกิจการ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)  อย่างละ 1 ใบ

4. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม (ถ้ามี)

5. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-482336 หรือ 088-4007936

Better Health Care is Our Mission

24/7 service. Same Day Appointments are Available.

(344) 532-2352

info@divicare.com

1235 Divi St. #100, San Francisco, CA